Formularz mszalny
Nie mogę wyświetlić zawartości prawej kolumny


5 maja
św. Dominika Savio wyznawcy

Gdzie obchodzi się uroczystość (patron kościoła lub kaplicy publicznej odpowiednio konsekrowanej lub poświęconej), tam są trzy czytania i odmawia się " Wierzę". Nie można jednak tej uroczystości przenosić na którąś z niedziel okresu Wielkanocy (por. Mszał Rzymski, Ogólne normy roku liturgicznego i Kalendarza nn. 5, 58 i 59).

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Por. l Krl 5, 9)

Obchodzimy z radością tryumf świętego Dominika Savio; on jest wśród tych, którzy są bez skazy i towarzyszą Barankowi, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. (O.W. Alleluja;)

KOLEKTA

Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty w świętym Dominiku Savio dałeś młodzieży przedziwny przykład miłości i czystości; + dozwól również nam, swoim dzieciom wzrastać w radości i miłości, * aż do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Syracydesa (Syr 3, 17-24)

Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony.
Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie. O tym rozmyślaj, co ci nakazano, bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.
Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi; więcej niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione. Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 131 (130), 1. 2-3)

Refren: Strzeż mojej duszy w Twym pokoju, Panie.
Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
Ani o to, co przerasta moją duszę.
Refren:
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę,
Jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
Refren:

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Drugiego Listu śwętego Pawła Apostoła do Tymoteusza (2 Tm l, 13-14; 2, 1-3)

Najmilszy:
Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni i innych nauczać. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por Mk 10,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,
do takich należy królestwo Boże.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 10, 1 3-1 6)

Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Ojcze, niech zbawcza ofiara, którą Tobie składamy, * napełnia nas żarem Twego Ducha, który ożywiał serce świętego Dominika Savio. Przez Chrystusa Pana naszego.

PREFACJA ("Uległy Duchowi Świętemu w radosnej świętości")

K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: W górę serca.
W: Wznosimy je do Pana.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W: Godne to i sprawiedliwe.
K: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Ojcze święty, Królu wiecznej chwały, przez Chrystusa Pana naszego.
W radosnej wspólnocie świętych dzięki Twej łasce jaśnieje młody Dominik Savio. Posłuszny działaniom Twego Ducha umiał przebyć w krótkim czasie prostą i bezpieczną drogę świętości, w radości serca i w wierności codziennym obowiązkom. Zjednoczeni z Aniołami i ze Świętymi, śpiewamy bez końca hymn Twojej chwały, wołając…

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Pan mówi: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata". (O. W. Alleluja,)

MODLITWA PO KOMUNII

Ojcze, niech udział w tej uczcie eucharystycznej pomoże nam odnieść zwycięstwo nad grzechem + i za przykładem świętego Dominika Savio niech umacnia w nas pragnienie, * aby prowadzić braci do życia w przyjaźni z Tobą w duchu służby i radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

K: Bóg, nasz Ojciec, który zgromadził nas dla uczczenia świętego Dominika Savio, niech udzieli wam obficie swojej łaski i pozwoli odczuć pełnię swej miłości.
W: Amen.
K: Jezus Chrystus, który przez swoją śmierć na krzyżu uwolnił nas od grzechu, niech wam udzieli męstwa, abyście poszukiwali ponad wszystko Jego przyjaźni.
W: Amen.
K: Duch Święty, który świętego Dominika Savio uczynił niestrudzonym apostołem swoich rówieśników, niech wam pomoże stać się radosnymi zwiastunami Bożej miłości.
W: Amen.
K: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego + Ojca i Syna, * i Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
W: Amen.